Prywatny Pielęgniarski Dom Opieki "KAROLINA 506 088 769

Fundacja „Ważna Sprawa”

Jesteśmy jedną z niewielu w Polsce organizacji, Fundacją, która powstała by dbać o prawidłową, profesjonalną, obsługę podopiecznych w domu opieki jaki stworzyliśmy w tym celu. jak również działającą na rzecz rozwoju geriatrii, psychoterapii i usług opiekuńczych, zwłaszcza pod kontem wykorzystania w praktyce trendów naukowych oraz nowych metod leczenia i procesów psychoterapeutycznych.

Fundacja „Ważna Sprawa” jest inicjatywą wychodząca naprzeciw zapotrzebowaniu społecznemu na innowacyjne wsparcie opiekuńcze, również w dziedzinie troski i opieki dla osób starszych.

Co trzeci człowiek powyżej 65 roku życia cierpi na depresję. Osoby te odnoszą wrażenie osamotnienia i izolacji, czują się bezradni i tracą sens życia.

 1. Celami Fundacji są:
  1. działalność w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych, uzależnionych oraz osób społecznie wykluczonych;
  2. poprawa warunków życia osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych oraz osób społecznie wykluczonych;
  3. udzielanie pomocy materialno – bytowej osobom starszym;
  4. działanie przeciwko bezdomności;
  5. propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi społecznemu, gospodarczemu oraz poprawie jakości życia społeczeństwa;
  6. działalność społeczna, naukowa, kulturalna i oświatowa na rzecz rozwoju regionu;
  7. organizowanie i popularyzowanie aktywnej rehabilitacji;
  8. ochrona dziedzictwa kulturowego.
 2. Cele Fundacji są realizowane między innymi przez:
  • udzielanie pomocy i opieki osobom starszym i niepełnosprawnym;
  • tworzenie i prowadzenie domów pomocy społecznej, domów opieki, opieki domowej, ośrodków ochrony zdrowia oraz ośrodków ochrony zdrowia i rehabilitacji dla osób starszych, niepełnosprawnych, uzależnionych oraz osób społecznie wykluczonych;
  • podejmowanie oraz wspieranie inicjatyw na rzecz tworzenia domów opieki, pensjonatów dla seniorów świadczących usługi na poziomie zgodnym z oczekiwaniami i potrzebami ich podopiecznych i pensjonariuszy oraz odpowiednio do standardów światowych;
  • podejmowanie działań na rzecz przysposobienia i powrotu osób uzależnionych do życia społecznego i gospodarczego;
  • udzielanie pomocy psychologicznej osobom jej potrzebujących;
  • podejmowanie działań na rzecz inicjatyw związanych z rekreacją, wypoczynkiem i rehabilitacją pozamedyczną na rzecz osób wymagających opieki i pomocy;
  • prowadzenie i wspieranie finansowe programów i przedsięwzięć z zakresu edukacji, kultury, sztuki, tradycji i kultury regionu, służących społecznościom lokalnym;
  • inicjowanie współpracy między organizacjami, środowiskami i osobami fizycznymi na rzecz realizacji celów Fundacji;
  • współpracę z organizacjami i instytucjami krajowymi oraz zagranicznymi w zakresie wymiany doświadczeń i realizacji wspólnych programów;
  • współpracę z władzami samorządowymi i rządowymi oraz podmiotami gospodarczymi w zakresie zgodnym z celem Fundacji;
  • tworzenie centrów wolontariatu;
  • organizację imprez kulturalnych i sportowych;
  • podejmowanie działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  • kursy i szkolenia dla przyszłych opiekunów, terapeutów, psychologów i rehabilitantów;
  • dofinansowywanie pobytu w hostelach, domach opieki i ośrodkach terapii uzależnień;
  • prowadzenie zbiórek sprzętu specjalistycznego dla osób wymagających opieki.